• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัด
จำนวนทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งหมด 44 รายการ
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
  นายสุดจิตร์ คอวนิช
  1 ตุลาคม 2523 – 30 กันยายน 2526
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
  นายธวัช แผ่ความดี
  1 ตุลาคม 2526 – 30 กันยายน 2528
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
  พันโท กมล ประจวบเหมาะ
  1 ตุลาคม 2528 – 30 กันยายน 2531
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
  ร้อยตรี สมาน ธีรนิติ
  1 ตุลาคม 2531 – 30 กันยายน 2532
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
  ร้อยตรี วิรุฬห์ พรหมายน
  1 ตุลาคม 2532 – 30 กันยายน 2535
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
  นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช
  1 กุมภาพันธ์ 2534 – 1 มิถุนายน 2536
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
  นายศักดิ์ เตชาชาญ
  1 ตุลาคม 2535 – 4 ตุลาคม 2536
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
  นายสถิต แสงศรี
  25 ตุลาคม 2536 – 30 กันยายน 2537
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
  นายกฤษณ์ ธีระชัยชยุติ
  1 ตุลาคม 2537 – 19 ตุลาคม 2540
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
  นายสุชิน คชินทร
  1 ตุลาคม 2538 – 19 ตุลาคม 2540
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 11
  นายสว่าง ศรีศกุน
  20 ตุลาคม 2540 – 30 กันยายน 2541
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 12
  นายจิรศักดิ์ เกษณียบุตร
  20 ตุลาคม 2540 – 30 กันยายน 2541
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 13
  นายประเสริฐ โยธีพิทักษ์
  1 ตุลาคม 2541 – 30 กันยายน 2542
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 14
  นายบุญชู พุ่มเจริญ
  1 ตุลาคม 2541 – 30 กันยายน 2542
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 15
  นายพิพัฒน์ วงศาโรจน์
  4 ตุลาคม 2542 – 30 กันยายน 2543
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 16
  นายนพพร จันทร์ถง
  4 ตุลาคม 2542 – 30 กันยายน 2544
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 17
  นายเทอดศักดิ์ กรรณสูต
  2 ตุลาคม 2543 – 17 พฤศจิกายน 2545
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 18
  นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา
  1 ตุลาคม 2544 – 1 สิงหาคม 2549
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 19
  นายทองทวี พิมเสน
  18 พฤศจิกายน 2545 – 24 ตุลาคม 2548
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 20
  นายพิสิษฐ บุญช่วง
  25 ตุลาคม 2548 – 14 มกราคม 2550
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 21
  นายนเรศ วงศ์สวัสดิ์
  28 สิงหาคม 2549 – 30 กันยายน 2551
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 22
  นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล
  15 มกราคม 2550 – 27 พฤศจิกายน 2551
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 23
  นายอุทาร ชวเมธี
  28 พฤศจิกายน 2551 – 21 มิถุนายน 2552
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 24
  นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล
  28 พฤศจิกายน 2551 – 30 กันยายน 2552
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 25
  นายสุรพล แสวงศักดิ์
  22 มิถุนายน 2552 – 28 พฤศจิกายน 2553
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 26
  นายนิมิต จันทน์วิมล
  27 ตุลาคม 2552 – 12 มกราคม 2555
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 27
  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
  29 พฤศจิกายน 2553 – 3 เมษายน 2554
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 28
  นายอภินันท์ จันทรังษี
  13 มกราคม 2555 – 25 พฤศจิกายน 2555
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 29
  นางวารุณี พงษ์ศิวาภัย
  4 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2555
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 30
  นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์
  7 ธันวาคม 2555 – 30 กันยายน 2559
ไปที่หน้า