• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
จำนวนทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งหมด 46 รายการ
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
  พระยาศิริชัยสุรินทร์
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
  พระยาศรีวิชัย
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
  พระยาภูมิพิชัย
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
  พระยาสำราญนฤปกิจ
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
  พระยาจินดารักษ์
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
  พระศรีสุทัศน์
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
  พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยอาภา
  พ.ศ. 2474 – พ.ศ. 2476
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
  พระยาพิพิธอำพล
  พ.ศ. 2476 – พ.ศ. 2478
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
  พระอรรถนิพนธ์ปรีชา
  พ.ศ. 2478 – พ.ศ. 2478
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
  พระกล้ากลางสมร
  พ.ศ. 2478 – พ.ศ. 2479
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 11
  พระณรงฤทธี
  พ.ศ. 2479 – พ.ศ. 2480
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 12
  หลวงประสิทธิบุรีรักษ์
  พ.ศ. 2480– พ.ศ. 2482
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 13
  หลวงนรกิจบริหาร
  พ.ศ. 2482 – พ.ศ. 2482
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 14
  หลวงประชากรบริรักษ์
  พ.ศ. 2482 – พ.ศ. 2487
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 15
  นายทวี แรงขำ
  พ.ศ. 2487 – พ.ศ. 2488
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 16
  นายอรรถสิทธิ สิทธิสุนทร
  15 พฤษภาคม 2488 – 29 กุมพาพันธ์ 2490
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 17
  ขุนนครรัฐเขต
  1 มีนาคม 2490 – 21 ธันวาคม 2490
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 18
  ขุนไมตรีประชารักษ์
  1 มกราคม 2491 – 20 มีนาคม 2494
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 19
  นายแม้น อรจันทร์
  3 เมษายน 2494 – 31 ธันวาคม 2494
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 20
  นายพยุง ตันติลีปิกร
  8 มกราคม 2495 – 3 เมษายน 2496
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 21
  ขุนคำณวนวิจิตร
  3 เมษายน 2496 – 31 ธันวาคม 2500
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 22
  นายพล วงศาโรจน์
  9 เมษายน 2501 – 26 ตุลาคม 2510
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 23
  นายดำรง สุนทรศารทูล
  26 ตุลาคม 2510 – 1 ตุลาคม 2513
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 24
  นายประพจน์ เรขะรุจิ
  1 ตุลาคม 2513 – 16 กรกฎาคม 2518
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 25
  นายคล้าย จิตพิทักษ์
  16 กรกฎาคม 2518 – 1 ตุลาคม 2520
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 26
  นายเจริญ ธำรงเกียรติ
  1 ตุลาคม 2520 – 1 ตุลาคม 2524
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 27
  นายสมพร ธนสถิตย์
  1 ตุลาคม 2524 – 30 กันยายน 2527
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 28
  นายสุชาติ พัววิไล
  1 ตุลาคม 2527 – 30 กันยายน 2530
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 29
  นายสุกิจ จุลละนันทน์
  1 ตุลาคม 2530 – 30 กันยายน 2534
  ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 30
  นายประเวศ ต่อตระกูล
  1 ตุลาคม 2534 – 30 กันยายน 2537
ไปที่หน้า