• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
คณะผู้บริหาร
จำนวนคณะผู้บริหาร ทั้งหมด 70 รายการ
 • ชื่อ :
  นายชาญนะ เอี่ยมแสง
  ตำแหน่ง :
  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ :
  0 3434 0000
  สถานที่ทำงาน :
  ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
 • ชื่อ :
  นายภิญโญ ประกอบผล
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ :
  0 3434 0002
  สถานที่ทำงาน :
  ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
 • ชื่อ :
  นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ
  ตำแหน่ง :
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ :
  0 3434 0001
  สถานที่ทำงาน :
  ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
 • ชื่อ :
  นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ :
  0 3434 0005
  สถานที่ทำงาน :
  ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
 • ชื่อ :
  นายเทอดศักดิ์ กรรณสูต
  ตำแหน่ง :
  ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
 • ชื่อ :
  นางสุกัญญา นาคสุข
  ตำแหน่ง :
  ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
 • ชื่อ :
  นายสมบัติ แจ่มจันทร์เกษม
  ตำแหน่ง :
  ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
 • ชื่อ :
  นายไพโรจน์ อาจรักษา
  ตำแหน่ง :
  ประธานกรรมาธิการจังหวัดนครปฐม
  โทรศัพท์ :
  02 283 4082
  สถานที่ทำงาน :
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
 • ชื่อ :
  นายวีระพงษ์ เขมวราภรณ์
  ตำแหน่ง :
  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
 • ชื่อ :
  นายวรากร ทองงามขำ
  ตำแหน่ง :
  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
ไปที่หน้า