• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนท้องถิ่น)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
10 พฤษภาคม 2562

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

     

 

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

               องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

     
       
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

     
 
 

 

 

 

 

(นายนิวัติ หิรัญ)

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

     

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด (M๖๒๐๕๐๐๐๖๔๙๐) ลงวันที่ ๑๐  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖

ลำดับที่

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ (บาท)

คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)

P๖๒๐๕๐๐๐๘๐๔๒

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู  ถนนหน้าสนามกอล์ฟ  หมู่ที่  6

๔๘๙,๐๐๐.๐๐

๐๕/๒๕๖๒