• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนท้องถิ่น)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลธรรมศาลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิก์(e-bidding)
1 พฤษภาคม 2562

เทศบาลตำบลธรรมศาลา  มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลธรรมศาลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้นี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๐๐,๐๐๐.-บาท(สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบไฟล์)