• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
25 เมษายน 2562

คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ฉบับลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยเปิดรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ในระหว่างวันที่ 11 - 30 เมษายน 2562  สามารถติดตามประกาศต่าง ๆ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารแบบ บจธ.1 และแบบ บจธ.2 ได้ที่ www.labai.or.th โดยจะต้องแสดงความประสงค์โดยยื่นเอกสารตามที่คณะอนุกรรมการสรรหากำหนดให้ครบถ้วนในคราวเดียว ระหว่างวันที่   11 - 30 เมษายน 2562 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโดยจ่าหน้าซองถึง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 0 2278 1648 ต่อ 421