• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวรับสมัครงาน
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น และข้าราชการประเภทอื่น
24 เมษายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูม มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ผู้มีความประสงค์ขอโอน(ย้าย)ให้ยืนเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ 1คำร้องขอโอน(ย้าย) 2 สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น ทุกหน้าจนถึงปัจจุบัน 3.หนังสือยอมให้โอน 4.4.หนังสอรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 5.สำเนาวุฒิการศึกษา 6.เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง