• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกวดราคาเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System : PACS) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พฤษภาคม 2559

ประกวดราคาเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System : PACS) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

.ชื่อโครงการ   ประกวดราคาเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System : PACS) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม....

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 488,000.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,856,000.00 บาท (ห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 

วงเงิน 5,856,000.00 บาท (ห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)   

4.แหล่งที่มาของราคากลาง

     4.1  บริษัท ไทย จีแอล จำกัด

     4.2  บริษัท ฮอสพิเมดิคัล ซิสเต็ม จำกัด

     4.3  บริษัท ทองไทย โฮลดิ้ง จำกัด

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคากลาง)

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

 

 

                  (ลงชื่อ)........................................................... ประธานกรรมการ

 

                          (นางจีรวรรณ ตัณศุภผล)

                  (ลงชื่อ)............................................................ กรรมการ

                         (นางสาวธีรพร ลิมปนันท์)

                  (ลงชื่อ)............................................................ กรรมการ

                           (นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี)

 

 

 

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง ประกวดราคาเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ระบบดิจิตอล(PACS) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์ ประกวดราคาเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ระบบดิจิตอล(PACS) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

เช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) จำนวน ๑  ระบบ

         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

         ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาเช่าดังกล่าว

         ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

         ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครปฐม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

         ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

         ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

 

         ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

         ๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

         ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

        กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

        ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.nkpthospital.com ,www.nakhonpathom.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๔๒๗ ๒๕๐๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

 

 

พัลลภ สิงหเสนี

(นายพัลลภ สิงหเสนี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ปฏฺบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม