• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนท้องถิ่น)
ประกวดราตาจ้างก่อสร้าเขื่อนป้องกันตลิ่งเลีคลองธรรมศาลาซอยเทาล10/1.3หมู่5ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
27 มีนาคม 2562

เทศบาลตำบลธรรมศาลา มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองธรรมศาลา ซอยเทบาล 10/1.3 หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 3,624,610.97 บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยสิบบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ