• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
@มหาดไทย
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
22 มีนาคม 2562

(yes)คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. -มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง -มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

(no)ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง -เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช -อยู่ในระหว่างถูกเพิงถอนสิทธิการเลือกตั้ง -ต้องคุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยตคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย -วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือไม่สมประกอบ