• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
4 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม  นายภิญโญ  ประกอบผล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”  ประจำปี 2562  จากนั้นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นำเข้าราชการ  เจ้าหน้า  ผู้ร่วมงาน  ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา  89 วินาที  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และเยี่ยมชมนิทรรศการฯ  และกิจการในงาน  อาทิเช่น กิจกรรมออกบูธของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน  กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  การฝึกอบรม และบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  และได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน เช่น บริษัท ดี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  สาธิตงานเชื่อมโลหะ,  บริษัท ซิโนไทยสตาร์ซ จำกัด สนับสนุนขนมไดฟูกุเย็น,  บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด  สนับสนุนไอศกรีม,  บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำมันพืชตราองุ่น  และสหกรณ์โคนมนครปฐม  สนับสนุนนมสดพาสเจอร์ไรส์ สำหรับผู้มาร่วม

 

ที่มา พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยและวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

               พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระราชหฤทัยในงานช่างตั้งแต่ยังทรงศึกษาอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ ได้ทรงประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เอง เช่น เครื่องร่อน และเรือรบจำลอง  หลังจากที่ได้เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติแล้ว ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจต่างๆ มากมาย เพราะทรงตะหนักง่าประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามต้องมีความสำคัญก่อนเสมอ และจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระราชหฤทัยในกีฬาเรือใบเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับทรงพระปรีชาสามารถทางการช่าง  จึงทำให้ทรงมีผลงานการออกแบบและต่อเรือใบที่ดีเลิศ โดยทรงชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเรือใบในการแข่งกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 พุทธศักราช 2510 ณ ประเทศไทย ด้วยเรือที่ทรงต่อขึ้นด้วยพระองค์เอง จึงเป็นที่ประจักษ์ว่า  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระอัจฉริยภาพทางการช่างอย่างแท้จริง

               วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2513 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน แนะแนวอาชีพ และแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 1 ณ ลุมพินีสถาน และมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความเป็นช่างของคนไทย  ความตอนหนึ่งว่า “...ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของคนทุกคน เพราะตลอดชีวิตของเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการหรือสิ่งต่างๆ ที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุนจากทุกๆ ฝ่าย ยิ่งในสมัยปัจจุบันวิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้า ยิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง ให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพดีและเพียงพอกับความต้องการ...”  ในการส่งเสริมนั้น มีปัญหาอันควรจะได้พิจารณาช่วยเหลืออยู่ 3 ประการ

               ประการที่หนึ่ง ได้แก่ ปัญหาเรื่องการให้ความรู้ทางหลักวิชาการ และความรู้ทางการออกแบบ

               ประการที่สอง ได้แก่ ปัญหาเรื่องฝีมือซึ่งต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและประสิทธิภาพได้มาตรฐานจริงๆ

               ประการที่สาม ได้แก่ ปัญหาเรื่องการจัดหางานและหาตลาด เพื่อช่วยให้ช่างได้มีงานทำ มีตลาดที่จะส่งสินค้าที่ผลิตได้ไปจำหน่าย

การช่วยเหลือทั้ง 3 ประการนี้จะต้องกระทำให้สอดคล้องกันไป เพื่อให้ช่างมีรายได้และผลกำไร สำหรับนำมาเป็นทุนรอนสร้างฐานะและความก้าวหน้า ข้าพเจ้าใคร่ขอฝากความคิดทั้งนี้ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติของท่านทั้งหลายต่อไป”

               พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนั้นเป็นดั่งแสงอาทิตย์ที่ส่องประกายในใจของพสกนิกรไทยทุกคนโดยเฉพาะการสืบทอดพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กระทรวงแรงงาน จากรุ่นสู่รุ่น ด้วยตระหนักเสมอว่างานช่างเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่สำคัญ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เราจึงไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับสากล และพร้อมสู่การแข่งขันได้ในตลาดโลก กว่า 4 ทศวรรษแห่งการน้อมนำพระราชดำรัสมาปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับพระราชกรณียกิจด้านงานช่างอันเป็นที่ประจักษ์ เป็นต้นแบบให้เราเดินตามรอยพระยุคลบาท กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”