• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0
8 กุมภาพันธ์ 2562

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ดำเนินการโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

ให้กับสหกรณ์โคนมนครปฐม ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อรับปรับปรุงปัญหา อุปสรรค์ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขี้น