• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0
8 กุมภาพันธ์ 2562

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ดำเนินการโครงการเพิ่มผลิตแรงงาน สู่ SME 4.0 ให้กับ

บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชัน เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 48/10 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขี้น

ลดระยะเวลาทำงาน ลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร