• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเขียนแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ
21 มกราคม 2562

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม  ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการเขียนแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ (30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562 ณ ห้องอบรม Automation สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จำนวน 23 คน  ให้กับกลุ่มพนักงานในสถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้สูงขึ้น พร้อมที่จะนำไปปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ