• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดเครื่องวัดปริมาตรของกระเพาะปัสสาวะโดยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
10 พฤษภาคม 2559

     ด้วย  มหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก)  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องวัดปริมาตรของกระเพาะปัสสาวะโดยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว และไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล 

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 4.  ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th 5.  ผู้เสนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และหากมีการทำสัญญากับมหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 และประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 , ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 กำหนดยื่นซองประกวดราคา  ตามเอกสารประกวดราคาซื้อ  ในวันที่  25  พฤษภาคม  2559  ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึง  10.00 น. ณ ห้องประชุมงานพัสดุ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และเปิดซองเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการและข้อเสนอทางเทคนิค  ในวันที่  25  พฤษภาคม  2559   เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมงานพัสดุ ชั้น  G   อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  โดยกำหนดวันเปิดซองเสนอราคา ในวันที่  25  พฤษภาคม 2559 เวลา  10.30 น. ณ  ห้องประชุมงานพัสดุ   ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ติดต่อชำระเงินที่งานการคลัง ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างวันที่  4 พฤษภาคม  2559  ถึงวันที่  19 พฤษภาคม  2559  .เวลา 08.30 น. – 16.00 น.  และรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ สำนักงานพัสดุ  ชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  ในวันเดียวกัน เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์  www.mahidol.ac.th  และ  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-2849-6600 ต่อ 1093 – 8 ในวันและเวลาราชการ  

      ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

           

                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ  กลลดาเรืองไกร)               

         ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

 

ซื้อเอกสารสอบราคา / ซื้อเอกสารการประมูล ฯ

ตั้งแต่ :     4 พฤษภาคม 2559

ถึง :         19 พฤษภาคม 2559

รายละเอียด :   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ติดต่อชำระเงินที่งานการคลัง ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 .เวลา 08.30 น. – 16.00 น. และรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ สำนักงานพัสดุ ชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันเดียวกัน เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mahidol.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2849-6600 ต่อ 1093 – 8 ในวันและเวลาราชการ

ยื่นซองสอบราคา / ยื่นเอกสารการประมูล ฯ

ตั้งแต่ :     25 พฤษภาคม 2559

ถึง :          25 พฤษภาคม 2559

รายละเอียด :   กำหนดยื่นซองประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ ห้องประชุมงานพัสดุ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และเปิดซองเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการและข้อเสนอทางเทคนิค ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมงานพัสดุ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เปิดซองสอบราคา / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประมูลฯ

วันที่ :  25 พฤษภาคม 2559

รายละเอียด : กำหนดวันเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมงานพัสดุ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก