• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบทางเลือกของโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกร ที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยงถนนพุทธมณฑล สาย 4 กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81
17 มิถุนายน 2565

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ดีไว พลัส จำกัด บริษัท ลูเซ่ ครีเอชั่น จำกัด และบริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการงานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจ และออกแบบรายละเอียดโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมโยงถนนพุทธมณฑลสาย 4 กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81   ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กร และประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินงาน จึงกำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบทางเลือก ของโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2565 เพื่อนำเสนอขอบเขตการศึกษารูปแบบทางเลือก และหลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบทางเลือก ข้อดีและข้อเสียในแต่ละรูปแบบทางเลือก พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพิจารณาประกอบการคัดเลือกรูปแบบทางเลือก ที่เหมาะสม โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

                       1) วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.

                          ณ ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

                       2) วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 17.00 น.

                          ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

                       3) วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.

                          ณ ที่ว่าการอำเภอบางกรวย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

                       4) วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 17.00 น.

                          ณ ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

 

   ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายปรัชญา จันโท เจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 08 1345 1272 E-mail : m81.doh@gmail.com เป็นผู้ประสานงาน