• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๕
15 มิถุนายน 2565

(>)ด้วยในปี ๒๕๖๕ สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กำหนดแนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ให้แก่ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อให้ทุกภาคส่วน รับรู้และเห็นความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก รวมทั้งให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นภัยคุกคาม ต่อความมั่นคงของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนทุกคนมีบทบาท สำคัญในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (ศอ.ปส.จ.นฐ.)