• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสรุปผลการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. 2564 และรายงานสรุปผลการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของจังหวัดนครปฐม
20 พฤษภาคม 2565

จังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยจัดพิธีการ มอบฯ ก่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ เป็นผู้มอบฯ จังหวัดนครปฐมมีข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4 ราย

จังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยจัดพิธีการมอบฯ ก่อนระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ เป็นผู้มอบฯ จังหวัดนครปฐมมีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 16 ราย