• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๑. Water irrigation solution, ๑ L bottle), (๒. Sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation solution, ๑ L bottle), (๓. Sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation solution, ๕๐๐ mL bottle ด้วยวิธี e-bidding
17 พฤษภาคม 2565

    จังหวัดนครปฐม โดยโรงพยาบาลนครปฐม ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๑. Water irrigation solution, ๑ L bottle จำนวน ๙๓,๑๘๗ bottle), (๒. Sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation solution, ๑ L bottle จำนวน ๕๓,๙๑๗ bottle), (๓. Sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation solution, ๕๐๐ mL bottle จำนวน ๔๐,๙๕๐ bottle) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนครปฐม

 

 

ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๑. Water irrigation solution, ๑ L bottle จำนวน ๙๓,๑๘๗ bottle), (๒. Sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation solution, ๑ L bottle จำนวน ๕๓,๙๑๗ bottle), (๓. Sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation solution, ๕๐๐ mL bottle จำนวน ๔๐,๙๕๐ bottle) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) --------------------------------------------------------------------

               ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ (๑. Water irrigation solution, ๑ L bottle จำนวน ๙๓,๑๘๗ bottle), (๒. Sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation solution, ๑ L bottle จำนวน ๕๓,๙๑๗ bottle), (๓. Sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation solution, ๕๐๐ mL bottle จำนวน ๔๐,๙๕๐ bottle) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ภส. ๐๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น                ๑. water irrigation solution, ๑ L bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๗๙๙๐๖) จำนวน ๙๓,๑๘๗ ขวด/bottle(๑ ลิตร/litre) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทย เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๒๙,๖๗๕.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง                ๒. sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation solution, ๑ L bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๘๙๕๐๔) จำนวน ๕๓,๙๑๗ ขวด/bottle(๑ ลิตร/litre) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด (ขายส่ง) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทย เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๘๖,๑๗๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง                ๓. sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation solution, ๕๐๐ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๘๙๔๗๒) จำนวน ๔๐,๙๕๐ ขวด/bottle(๕๐๐ มิลลิลิตร/ml) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทย เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๙,๙๕๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
   
   
 
(นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
อรอนงค์ เหล่าตระกูล  
(นาง อรอนงค์ เหล่าตระกูล)  
เภสัชกร  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 โดย นาง อรอนงค์ เหล่าตระกูล เภสัชกร