• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศราคากลางประกวดราคาเช่าเครื่องวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
12 พฤษภาคม 2565

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  1. ชื่อโครงการประกวดราคาเช่าเครื่องวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  2. หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลนครปฐม
  3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 696,000.00 บาท (หกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
  4. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ  วันที่   12 พฤษภาคม 2565

     เป็นจำนวนเงิน 696,000.00 บาท (หกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

5.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

            5.1 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด

           5.2 บริษัท สยามแฟคตอรี่ จํากัด

           5.3 บริษัท บี เอ็ม ที เซลล์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

6.  รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

     

      (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                  (นางสาวนิศารัตน์  เจริญกุล)

                                                      นายแพทย์ ชำนาญการ

 

      (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                      (นายวสัน บุตรพา)

                                     นักรังสีการแพทย์ (ด้านบริการทางวิชาการ) ชำนาญการ

 

                          (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                   (นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี)

                                                  นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน