• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 3 (นครปฐม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มีนาคม 2561

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)