• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวจาก facebook
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบบริการทางการแพทย์ทางไกล (telemedicine) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 เมษายน 2565
ประกาศ จังหวัดนครปฐม
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
     

 

               ตามที่จังหวัดนครปฐม ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น
               จังหวัดนครปฐม ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 
  ดารารัตน์ รัตนรักษ์
  (นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
   
 
 
 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จังหวัดนครปฐม (E๖๕๐๔๐๐๐๗๗๒๑) ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) เหตุผลที่ยกเลิก
๑. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบบริการทางการแพทย์ทางไกล (telemedicine) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๕ เนื่องจากได้มีหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ ๕๑๐๐๖/๔๐ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ทำให้ไม่สอดคล้องกับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔