• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560
21 สิงหาคม 2560

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2560 ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ทั้งกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค โดยในกรุงเทพฯ รวมท้้งสิ้น 72 หลักสูตร ส่วนรายละเอียดโครงการแต่ละหลักสูตร และวิธีการสมัครเข้ารับการอบรมนั้น ผู้สนใจสามารถ download ได้จาก www.icess.tu.ac.th