• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (เพิ่มเติม)
21 สิงหาคม 2560

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (เพิ้มเติม) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่ทำการปกครองอำเภอ โดยรับสมัครฯ ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 จังหวัดนครปฐม ได้มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยจากเว็บไซต์ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม www.dopanpt'com หรือ https:// www.nakhonpathom.go.th หัวข้อ "การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560"