• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 4
12 มิถุนายน 2560

ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 4 สำหรับข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญงาน อาวุโส ข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไป ข้าราชการท้องถิ่น และผู้บริหารพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ค่าลงทะเบียนจำนวน 4,000 บาท

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมไปยังศูนย์บริการวิชาการ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือทางโทรสาร ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560  รายละเอียดตามไฟล์แนบ