• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19
10 เมษายน 2560

สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19 ระยะเวลาการศึกษาอบรมประมาณ 6 เดือน โดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 69,000 บาท รับสมัครถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

 

ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรฯ สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าวได้ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก http://kpi.ac.th/kpi-pthg19-2560.html