• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลาการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2
13 มีนาคม 2560

สถาบันพระปกเกล้า จะดำเนินการเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (พขส.) รุ่นที่ 2 ระยะเวลาการศึกษาอบรมประมาณ 6 เดือน โดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 109,000 บาท

 

รับสมัครถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ทาง http://kpi.ac.th/kpi-pks-2.html