• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
9 กุมภาพันธ์ 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการ e-learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560

 

บุคลากรของจังหวัดนครปฐมที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว โดยกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเข้าเรียนได้ที่เว็บไซต์สถาบันดำรงราชานุภาพ www.stabundamrong.go.th รายละเอียดตามไฟล์แนบ