• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต และการกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดนครปฐม
24 มกราคม 2560

จังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์พันธสัญญาของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้บุคลากรในทุกภาคส่วนของจังหวัดนครปฐมได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงเจตจำนงที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รายละเอียดตามไฟล์แนบ