• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมหลักสูตร ilc และ occ
23 มกราคม 2560

สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรหน่วยต่างๆ ประจำปี 2560 เพิ่มเติม เนื่องจากผู้ประสงค์เข้าอบรมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 

1. หสักสูตร ilc จำนวน 2 รุ่น

2. หลักสูตร occ จำนวน 1 รุ่น

สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและการทดสอบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa และ http://difa-tes.mfa.go.th

หรือ สถาบันดำรงราชานุภาพ 

      โทร/โทรสาร 0-2622-0961