• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสาร depa for CHANGE
15 กันยายน 2564

ด้วยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ได้จัดทำวารสาร depa for CHANGE เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร ส่งมอบความรู้ ตลอดจนรวบรวมเทรนด์ใหม่ๆ ในแวววงดิจิทัลผ่านมุมมองมิติต่างๆ ภายใต้แนวคิด CHANGE โดยเนื้อหาภายในเล่มจะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความตระหนักรู้ พร้อมปรับตัว รองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยสามารถดาวน์โหลดวารสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.depa.or.th