• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12
25 มิถุนายน 2564

ด้วยสำนักงานจังหวัดนครปฐมได้รับแจ้งจากสถาบันพระปกเกล้าได้มีการจัดศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12 ซึ่งผู้เข้าศึกษาประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภา นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง นักบริหารระดับสูง ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชน ศิลปินและสื่อมวลชน จำนวน 90 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย