• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรรหากรรทการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒ ิ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรรับตำแหน่งกรรมการสภามหวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ
15 มิถุนายน 2564

เรื่อง การสรรหาผู้สมควรรับตำแหน่งกรรมการสภามหวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(แทนตำแหน่งที่ว่าง)