• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอนาคตที่ยังยืน
14 มิถุนายน 2564

การพัมนาเมืองอัจฉริยะสู่อนาคตที่ยังยืน จังเพื่อเรียบนรู้นยาม ความหมาย ความสำคัญ และรวมถึงขั้นตอนในการมุ่งสูง mart Susanble อย่างชัดเจน