• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14 มกราคม 2564

 

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

  1. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๕๐ ชุด
  2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลนครปฐม
  3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒,๐๔๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)      
  4. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่  14 มกราคม 2564 ๒,๐๔๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)       ราคาชุดละ ๔๐,๙๕๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
  5.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

              5.1   บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด

              5.2  บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จำกัด

              5.3   บริษัท ซิลเวอร์ – บี จำกัด

    6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

     (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                    (นายโชคชัย   วงศ์บุบผา)

                                          นายแพทย์(ด้านเวชกรรม) ชำนาญการพิเศษ

                                    (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                 (นายสมศักดิ์    รุจิชานันทกุล)

                                          นายแพทย์(ด้านเวชกรรม) ชำนาญการพิเศษ

                                    (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                   (นายวสุ   เตชะไพฑูรย์)

                                          นายแพทย์(ด้านเวชกรรม) ชำนาญการพิเศษ