• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจี้ตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้าและก๊าซอากอน ชนิดควบคุมความลึก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14 มกราคม 2564

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

  1. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจี้ตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้าและก๊าซอากอน ชนิดควบคุมความลึก จำนวน ๑ เครื่อง
  2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลนครปฐม
  3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)       
  4. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่  14 มกราคม 2564

เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

5.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)     

              5.1 บริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด

              5.2 บริษัท เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด

              5.3  บริษัท เอิร์ธ ไลน์ จำกัด

6.  รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

      (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                  (นายมารุต  วัฒนวงศ์วิบูลย์)

                                            นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชำนาญการพิเศษ

 

      (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                               (นางสาวภัทรา  จติวัธนชัยกูล)

                                           พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ

                           (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                    (นายสุธีพงศ์  อ่อนมณี)

                                                 นายช่างเทคนิค ชำนาญงานการ