• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน ๓ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ()
14 มกราคม 2564

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  1. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน ๓ เตียง
  2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลนครปฐม
  3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๕,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
  4. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่  14 มกราคม 2564

เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

 ราคาเตียงละ ๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

     5.1 บริษัท บริการซ่อมและขายเครื่องมือแพทย์ จำกัด

    5.2  บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ จำกัด

    5.3  บริษัท เชียงใหม่ เมดิคอล ซิสเต็มส์ จำกัด

6.  รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

      (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                              (นายมารุต  วัฒนวงศ์วิบูลย์)

                                     นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชำนาญการพิเศษ

 

      (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                         (นางสาวภัทรา  จติวัธนชัยกูล)

                                           พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ

                           (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                 (นายสุธีพงศ์  อ่อนมณี)

                                                 นายช่างเทคนิค ชำนาญงานการ