• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14 มกราคม 2564

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

  1. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๓ เครื่อง
  2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงพยาบาลนครปฐม
  3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  4. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  ณ วันที่   14  มกราคม 2564

     เป็นจำนวนเงิน ๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

     ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๕.๑ บริษัท บริการซ่อมและขายเครื่องมือแพทย์ จำกัด

    ๕.๒ บริษัท ซีซี เฮลท์แคร์ จำกัด

    ๕.๓ บริษัท เชียงใหม่ เมดิคอล ซิสเต็มส์ จำกัด

 

๖.  รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

 

      (ลงชื่อ)……………………………………………………ประธานกรรมการ

                                                  (นายมารุต   วัฒนวงศ์วิบูลย์)

                                            นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชำนาญการพิเศษ

 

      (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                               (นางสาวภัทรา   จติวัธนชัยกูล)

                                           พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ

 

                           (ลงชื่อ)…………………………………………………….กรรมการ

                                                    (นายสุธีพงศ์   อ่อนมณี)

                                             นายช่างเทคนิค ชำนาญงานการ