• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
6 มกราคม 2564

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร แจ้งกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมประจำปี 2564 ซึ่งครอบคลุมหลายสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดในปัจจุบันทั้งภาครัฐ เอกชน และธุรกิจอุตสาหกรรม โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอีดและสมัครได้ที่ http://www.training.mut.ac.th หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ training.mut@gmail.com ID line:@muttraining หรือโทรศัพท์ 0 2988 3655 , 0 2988 3666 ต่อ 233-4, 2360-1 , 09 2246 4638 และทุกหลักสูตรรับจัด In-house Training ทั้งในและนอกสถานที่ สำหรับข้าราชการ เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบาัญชาแล้ว สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้เท่าที่จ่ายจริง