• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำหนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีข้ามกระทรวง
5 มกราคม 2564

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือแจ้งสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อเป็นการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการข้อมูล และนำไปใช้ในการวางแผนบริหารตำแหน่ง การบริหารเชิงรุกลดภาระการทำงานซ้ำว้อนของผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารบุคคล เพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน