• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุแต่งตั้ง
30 ธันวาคม 2563

ตามสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศการขึ้นบัยชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโบายและแผนการปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้สอบการแข่งขั้นในตำแหน่งนักวิเครห์นโนบาย