• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนท้องถิ่น)
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ซอยไร่ขิง ๔๒ ตั้งแต่ปากทางสาย ๕ ถึงหมู่บ้านพลอยไพลิน ชุมชนคลองฉาง และชุมชนคลองยายสาแฟค ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ธันวาคม 2563
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ซอยไร่ขิง ๔๒ ตั้งแต่ปากทางสาย ๕ ถึงหมู่บ้านพลอยไพลิน ชุมชนคลองฉาง และชุมชนคลองยายสาแฟค ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) --------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ เทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ซอยไร่ขิง ๔๒ ตั้งแต่ปากทางสาย ๕ ถึงหมู่บ้านพลอยไพลิน ชุมชนคลองฉาง และชุมชนคลองยายสาแฟค ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ e-bidding ๐๐๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น                โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ซอยไร่ขิง ๔๒ ตั้งแต่ปากทางสาย ๕ ถึงหมู่บ้านพลอยไพลิน ชุมชนคลองฉาง และชุมชนคลองยายสาแฟค ๑ จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๐,๗๒๗.๕๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   
   
 
(นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม)
นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง