• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
24 ธันวาคม 2563

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับการแจ้งจากคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ สำหนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่ามีความประสงค์จะรับสมัคบุคลคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบญการเหมาะสมที่จะเป็นเลขาธิการสำหนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสุขภาพพิจารณาทำสัญญาและแต่งตั้งเป๋นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันแห่งชาติ