• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรับสมัคพนักงานจ้างเหมาบริการ
23 ธันวาคม 2563

ด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการการเปิดรับสมัคบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (สนันสนุนงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม)ตำแหน่งนักจิตวิทยาหรือสังคมสงเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศานเยวาชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย