• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์โครงการฦึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน กุภาพันธ์ - สิงหาคม 2564
15 ธันวาคม 2563

ด้วยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทายาลัยธรรมศาตร์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นประจำเดือน กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2564 จำนวน 5 หลักสูตร ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาลัยธรรมศาตร์