• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "มาตรการบังคับทางปกครองและการบังคับทางปกครองและการบังคับคดีปกครองของหน่วยงานของรัฐภายใต้กฎหมายใหม่"
1 ธันวาคม 2563

ปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ ประสบปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองและการบังคับคดีปกครองเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ คณะนิติศาสตร์ เล็งเห็นความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร "มาตรการบังคับทางปกครองและการบังคับคดีปกครองของหน่วยงานของรัฐภายใต้กฎหมายใหม่" จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 กำหนดจัดอบรมวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

รุ่นที่ 2 กำหนดจัดอบรมวันที่ 4-5 กันยายน 2564 ณ จังหวัดชลบุรี ซึ่งในการฝึกอบรมดังกล่าวจะมีค่าลงทะเบียนท่านละ 4000 บาท

สอบถามรายละเอียด

สำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์

โทร 045-353930