• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8
1 ธันวาคม 2563

ด้วยกรมบัญชีกลางแจ้งว่าจะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเติมศักยภาพทางการเงินการคลังภาครัฐให้กับผู้บริหารระดับสูงให้มีสมรรถนะใหม่ๆ สามารถบูรณาการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม กำหนดจัดอบรมทุกวันเสาร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลางหรือสถานที่อื่นตามที่กำหนด มีค่าธรรมเนียมในการอบรมท่านละ 200,000 บาท (เบิกจ่ายจากจังหวัด)

สอบถามรายละเอียด

สถาบันดำรงราชานุภาพ

โทร 0 2622 0961