• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" รุ่น 8
1 ธันวาคม 2563

ศูนย์บริการวิชามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พิจารณาเห็นว่าผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นสถาบันที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองในฐานะที่เป็นกลไลในการดูแลรับผิดชอบสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการให้บริการในด้านต่าง ๆ การดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการบัดบำทุกข์บำรุงของประชาชน

มูลนิธฯ จึงใคร่ขอความกรุณาให้ท้องถิ่นจังหวัด ช่วยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล สมัครเข้ารับการอบรมโดยส่งรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการอบรมมายัง มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ 736/1 ซ.เศรษฐสุนทร ถนน พระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 โดยส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมมายัง E-mail : fcsd13@outlook.com ค่าลงทะเบียน 4200 บาท

รายละเอียดสอบถาม 089-7995624