• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม
26 พฤศจิกายน 2563

ด้วยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษในสังกัดสำนักงาน ก.พ.ร. มีบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรมและพัฒนา รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารและด้านวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐได้พิจารณาเห็นว่าปัจจุบันการใช้ข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัลโดยเฉพาะการนำข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data) มาใช้ในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ การวางแผน และการพัฒนาระบบงานบริการเป็นระบบ e-Service

รายละเอียดสอบถาม

โทร 021419021