• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แนวทาง ขั้นตอนการดำเนินการต่อเรื่อง การรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การปฏิบัติภารกิจด้านคุณธรรม จริยธรรม และให้บรืการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
25 พฤศจิกายน 2563

ด้วยกรมธนารักษ์ ได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2556 - 2564) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ